How to Support Us

 

 

 

 


การดำเนินกิจกรรมของชมรม

 1. ชมรมใช้เงินทุนส่วนตัวในการดำเนินกิจกรรม
 2. ชมรมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รณรงค์ของชมรม เช่น เสื้อยืด กระเป๋า ร่ม ฯลฯ และเงินบริจาคเล็กน้อยจากบุคคลที่ได้จากการออกแฟร์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเผยแพร่การรณรงค์ของชมรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยหวังผลระยะยาว

การรับความช่วยเหลือจากบุคคล/หน่วยงานอื่น

 1. ชมรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในกิจกรรมหลักคือการทำหมันสุนัข โดยได้รับการสนับสนุนทำหมันฟรีให้แก่สุนัขกึ่งจรจัดในเครือข่ายจากกองสัตว์แพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
 2. ชมรมได้รับความอนุเคราะห์จากสัตวแพทย์บางท่านที่ได้สละเวลามาช่วยเหลือในบางกรณีโดยไม่รับค่าตอบแทน

 1. เลี้ยงสุนัขด้วยความเข้าใจและมีความรับผิดชอบในสัตว์เลี้ยงของตน ไม่ปล่อยสุนัขเลี้ยงให้กลายเป็นสุนัขจรจัด
 2. ให้ความรักและเอ็นดูสัตว์เลี้ยงของท่านไปตลอดชีวิต พาสัตว์เลี้ยงไปรักษายามเจ็บป่วยหรือป้องกันโรคต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยปรึกษาสัตวแพทย์
 3. นำสุนัขในบ้านของท่านไปทำหมันคุมกำเนิดอย่างถาวร เพราะการทำหมันในบ้านช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดได้
 4. เมื่อพบสุนัขที่ต้องการความช่วยเหลือ ควรรีบนำส่งสถานพยาบาลใกล้บ้านท่านทันที
 5. ถ้าท่านพบเห็นโรคเนื้องอกในอวัยวะเพศของสุนัขและไม่สามารถช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง แต่สามารถประสานงานกับผู้ที่จับสุนัขมาให้ชมรมรักษา สามารถแจ้งมายังชมรมได้
 6. เผยแพร่หรือสื่อความเพื่อร่วมรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งสัตว์ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุนัขจรจัดที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนได้
 7. ท่านสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความรณรงค์ของชมรม เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ให้ขยายไปในวงกว้าง และสามารถบริจาคอาหารสุนัข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ สิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นในการเลี้ยงดูและรักษาสุนัขที่อยู่ในกิจกรรมของชมรม หรือ ผู้เลี้ยงสุนัขรายที่รับภาระเลี้ยงดูสุนัขจำนวนมาก (ป้าสำรวย) ผ่านทางชมรมได้

Copyright©2004 www.dogchance.com, All rights reserved.