The Work of DOGCHANCE
     ชมรมดำเนินกิจกรรมหลัก คือ การทำหมันสุนัข และการรักษาโรคเนื้องอกที่อวัยวะเพศ เพื่อไม่ให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างสุนัข  โดยคาดหวังให้จำนวนการเกิดสุนัขลดลง ลดปัญหาสุนัขจรจัด และส่งเสริมให้สัตว์มีชีวิตและสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการดำเนินโครงการใช้เงินทุนส่วนตัว และมีเงินบริจาคเล็กน้อยจากบุคคลต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือในบางด้านจากองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาบางแห่ง

1) โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและกึ่งจรจัด
  สถิติของการทำหมันสุนัขจรจัด/กึ่งจรจัด ในเขต กทม. และจังหวัดใกล้เคียง (ราชบุรี, ระยอง, ประจวบคีรีขันธ์)
 

ปี พ.ศ.

 จำนวน (ตัว)

2543 (2000)

463

2544 (2001)

670

2545 (2002)

473

2546 (2003)

455

2547 (2004)

666

2548 (2005)

932

2549 (2006)

1,072

2550 (2007)

1.199

รวม

9,930

   
2)

โครงการรักษาเนื้องอกที่อวัยวะเพศสุนัข

  สถิติของการรักษาโรคเนื้องอกอวัยวะเพศของสุนัข
 

ปี พ.ศ.

จำนวน (ตัว)

2542 (1999)

5

2543 (2000)

20

2544 (2001)

31

2545 (2002)

15

2546 (2003)

41

2547 (2004)

85

2548 (2005)

211

2549 (2006)

209

2550 (2007)

254

รวม

871

   
3) โครงการรักษาสุนัขที่บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย (เป็นกรณีพิเศษ)
เป็นการรักษาเฉพาะกรณีที่ชมรมประสบและมีโอกาสได้ช่วยเหลือ โดยชมรมคาดหวังให้คนในสังคมร่วมกันช่วยเหลือสุนัขด้วยตัวเองและในทันทีที่ประสบเหตุ 
   
4) โครงการร่วมกับองค์กร/สถาบันการศึกษา
 
ได้รับความร่วมมือจากชมรม Rabies ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการทำหมันแมว 63 ตัว ในปี 2545
ร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งศึกษาและวิจัยเลือดสุนัขส่วนหนึ่งของชมร มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ /ชุบชีวิตสุนัขตัวอื่นที่จำเป็นต้องได้รับเลือด ภายใต้โครงการธนาคารเลือด (Blood Bank) นับตั้งแต่ปี 2547-ปัจจุบัน
 
 


ผลที่ได้จากการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อ ชมรมคาดว่าจะช่วยทำให้คนเข้าใจปัญหาและสะท้อนให้คนมีจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสุนัขบ้าง

1) ผลงานจากในหนังสือพิมพ์

1.

หนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันที่ 8 มิถนายน 2543

2.

หนังสือ Elle People

3.

หนังสือดิฉัน

4.

หนังสือของ The British Club

2) ผลงานทางโทรทัศน์

1.

The Animal Planet News ช่อง Animal Planet ปี 2543

2.

รายการ สบาย สบายสไตย์มยุรา – พิธีกร มยุรา เศวตศิลา ปี 2543

3.

รายการ ฟ้าใสน้ำใจงาม – พิธีกร ปราบ ยุทธพิชัย ปี 2547

4.

รายการ หลุมดำ ปี 2548

5.

รายการ คนค้นคน ปี 2550Copyright©2004 www.dogchance.com, All rights reserved.